<<<< AKTUALNOŚCI

 

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ul. P. Picassa 9 m 42, 03-126 Warszawa, tel. 614 89 17, tel/fax: 614 89 16

 

Warszawa dn. 07.02.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7.07.1994r.) art. 62 ust. 1 pkt. 1 c, wykonywane są raz w roku przeglądy instalacji wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie zalecenia firmy kominiarskiej wykonującej przeglądy, a dotyczące prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej muszą być bezwzględnie wykonane.

 

W związku z powyższym Nadwiślańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o zdemontowanie okapów kuchennych, wyciągów elektrycznych oraz wentylatorów mechanicznych podłączonych do kratek wentylacyjnych niezgodnie z przepisami.      

 

( Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  § 150 ust.9 ).