<<<< AKTUALNOŚCI

 

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

Ul. P. Picassa 9 m 42, 03-126 Warszawa, tel. 614 89 17, tel/fax: 614 89 16

 

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

 

Przepisami ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.), doszło do uregulowania ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Przepisy ww. ustawy zawierają nowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, lecz także stosuje się je do innych odbiorców uprawnionych, w tym zaś m.in. odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127), w przypadku gdy odbiorca taki zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w komentowanej ustawie.

Ustawa z dnia 07.10.2022 zawiera definicję odbiorcy uprawnionego, którym jest odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) .........
d) .........
e) .........
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

W świetle powyższych regulacji spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jako odbiorcy uprawnieni, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a komentowanej ustawy, nie składają oświadczenia, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10.11.2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2299).